Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu

Zarząd spółki pod firmą Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu z siedzibą w Sandomierzu, ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000198612 KRS, dalej jako „Spółka”, niniejszym informuje, iż zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki, wezwał wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych przez nich dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Wobec powyższego, Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o uczynienie zadość przedmiotowym wezwaniom i złożenie przez akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

PBI Infrastruktura

Zarząd spółki pod firmą PBI Infrastruktura S.A. z siedzibą w Kraśniku, ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000001731 KRS, dalej jako „Spółka”, niniejszym informuje, iż zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki, wezwał jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia wszystkich posiadanych przez niego dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Wobec powyższego, Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o uczynienie zadość przedmiotowemu wezwaniu i złożenie przez akcjonariusza wszystkich posiadanych przez niego dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.