PBI Infrastruktura

Zarząd spółki pod firmą PBI Infrastruktura S.A. z siedzibą w Kraśniku, ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000001731 KRS, dalej jako „Spółka”, niniejszym informuje, iż zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki, wezwał jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia wszystkich posiadanych przez niego dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Wobec powyższego, Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o uczynienie zadość przedmiotowemu wezwaniu i złożenie przez akcjonariusza wszystkich posiadanych przez niego dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.


Kraśnik, dnia 8 czerwca 2021 r.                                                           

Zarząd Spółki PBI Infrastruktura S.A. z siedzibą w Kraśniku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000001731 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 3 k.s.h., jak również na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 22 ust. 3 i 5 Statutu Spółki niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2021 r., o godz. 10:00, które odbędzie się w Sandomierzu, przy ul. Błonie 8, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2.Wybór komisji skrutacyjnej.
 3.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
 5.Przyjęcie porządku obrad.
 6.Przedstawienie przez Zarząd Spółki i omówienie:
  •sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
  •sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 obejmującego;
  •bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.,
  •rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.,
  •sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 styczeń 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
  •zestawienie zmian w kapitale na 31 grudnia 2020 r.,
  •informację dodatkową.
  •wniosku dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020
 7.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdań za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w art. 382 § 3 k.s.h.
 8.Dyskusja.
 9.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy  2020;
 11.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku;
 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku;
 14.Podjęcie uchwał w sprawie podziału lub innego przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020;
 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian treści statutu i przyjęcie nowego brzmienia tekstu jednolitego statutu Spółki;
 16.Wolne wnioski;
 17.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu  Projekt uchwały dotyczący zmian statutu


PROJEKT

 

Uchwała nr…….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBI Infrastruktura Spółka  Akcyjna w Kraśniku

z dnia 24 czerwca 2021 roku

„ w sprawie zmiany statutu Spółki”

§ 1

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBI Infrastruktura  Spółka  Akcyjna w Kraśniku postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie nowego paragrafu 27A o następującej treści:

§ 27A

 

1.Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom.
2.Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy Akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje. Na wypłatę dywidendy mogą być przeznaczone kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów: zapasowego i rezerwowych.
3.Termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może określić w uchwale w przedmiocie podziału zysku, dzień według, którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
4.Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. W celu wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, Zarząd Spółki może dysponować kapitałami rezerwowymi utworzonymi z zysku.
5.Wszystkie zobowiązania pieniężne wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw
z akcji, wykonywane będą przez Spółkę bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr Akcjonariuszy, a tym samym umowa o prowadzenie rejestru Akcjonariuszy nie będzie stanowiła podstawy do pośredniczenia przez ten podmiot w wykonywaniu przez Spółkę zobowiązań pieniężnych wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.

 

§ 2

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.