about

2024

+
Poznaj Fundację Grupy PBI
Fundacja jest rezultatem naszego zobowiązania do tworzenia społeczności, w której odpowiedzialność społeczna i ochrona środowiska stanowią fundament wspólnego postępowania. Ustanowiona na początku 2024 roku, Fundacja jest nie tylko wyrazem naszej troski o obecne pokolenie, ale również inwestycją w przyszłość, w której chcemy przyczynić się do rozwiązania współczesnych problemów społecznych i środowiskowych.
NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY CZYLI

CEL
NASZEJ FUNDACJI

Nasze projekty w obszarze ochrony środowiska mają na celu nie tylko zahamowanie negatywnych skutków działalności człowieka na przyrodę, ale również aktywne działać na rzecz przywracania równowagi ekosystemów. Wspieramy inicjatywy ekologiczne, promując zrównoważone praktyki oraz działając na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.
Skupiamy się na tworzeniu społeczeństwa opartego na solidarności i współpracy. Poprzez różnorodne programy pomocy społecznej, nie tylko eliminujemy skutki trudnych sytuacji życiowych, ale również angażujemy społeczność w budowanie systemów wsparcia, wzmacniając tym samym więzi społeczne.
Nasza charytatywna misja obejmuje szeroki zakres działań, począwszy od wsparcia najbardziej potrzebujących po aktywne zaangażowanie w projekty społeczne, które mają na celu poprawę jakości życia.
Wspieramy projekty związane z ochroną zdrowia, promocją zdrowego stylu życia oraz dostępem do podstawowej opieki zdrowotnej. Nasze inicjatywy obejmują zarówno dziedziny prewencji, jak i leczenia.
Jesteśmy przekonani o roli, jaką odgrywa kultura fizyczna i sport w budowaniu zdrowego społeczeństwa. Wspieramy inicjatywy związane z promocją aktywnego stylu życia, organizacją wydarzeń sportowych oraz dostępem do infrastruktury sportowej.
Nasze zaangażowanie w dziedzinie edukacji obejmuje nie tylko promowanie wiedzy, ale również wspieranie projektów naukowych, rozwijanie umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych.
Jako Fundacja dbamy o dziedzictwo kulturowe i narodowe, wspierając różnorodne inicjatywy kulturalne. Angażujemy się w projekty ochrony dóbr kultury oraz promujemy twórczość artystyczną.
...

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Fundacja Grupy PBI "Razem możemy więcej" to nasza wspólna inicjatywa na rzecz budowy społeczeństwa zrównoważonego, sprawiedliwego i pełnego szacunku dla środowiska.

Skontaktuj się

Adres: Ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
NIP: 8641966574
KRS: 0001080347
Numer konta bankowego:
97 1240 1037 1111 0011 3400 7022

Zarząd fundacji

Przemysław Bokwa – Prezes Zarządu