UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE W BUDOWNICTWIE

Kruszywa, które powstają w wyniku kruszenia skał, są również często stosowane w budownictwie drogowym i kolejowym. W porównaniu z kruszywami żwirowymi i piaskowymi kruszywa łamane charakteryzują się wyższym stopniem uziarnienia. Ze względu na stopień rozdrobnienia kruszywa łamane można podzielić na grys, kliniec i tłuczeń kamienny.

Kliniec drogowy jest kruszywem o frakcji od 4 mm do 31,5 mm i ma kształt wydłużonej piramidy o różnych wymiarach. Uzyskuje się go w wyniku mechanicznego rozdrabiania kruszyw naturalnych i najczęściej stosuje się go do układania nawierzchni drogowych, utwardzania podjazdów, budowy nasypów lub wypełniania ścieżek ogrodowych. Dzięki swoim właściwościom kliniec drogowy ma szeroki zakres zastosowań i jest bardzo popularny w przemyśle budowlanym i przy budowie dróg.

Czytaj więcej

Wysoka jakość naszych produktów pozwala na ich zastosowanie w różny sposób:

  • kruszywa do produkcji mieszanek mineralno–asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu są zgodne z normą PN-EN 13043
  • kruszywa do robót drogowych, niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym są zgodne z normą PN-EN 13242
  • grysy do produkcji betonu towarowego, mieszanek i prefabrykatów betonowych, kostki brukowej czy elementów architektury ogrodowej odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010
  • kamień do robót hydrotechnicznych i umocnień wodnych, np. zabezpieczania brzegów rzek, do tworzenia murów oporowych oraz niwelacji terenów czy przykrywania składowisk odpadów. Stosowany także do stabilizacji osuwisk i zboczy, wzmacniania skarp, stabilizacji i wzmacniania nasypów, wypełniania gabionów oraz ogrodzeń spełnia wymagania normy PN-EN 13383-1,2:2003

Powiązane lokalizacje

Kopalnia Budy

Wydobycie i przeróbka najwyższej jakości złoża dolomitu i wapienia dewońskiego.

Na terenie kopalni Budy znajduje się laboratorium technologiczne PBI Technologie, wytwórnia mas bitumicznych PBI WMB i baza logistyczna PBI Logistyka.

Kopalnia Piskrzyn

Wydobycie i przeróbka najwyższej jakości złoża dolomitu dewońskiego.

W ofercie kopalni znajduje się naturalne wapno nawozowe zawierające magnez.

Kopalnia Wszachów

Wydobycie i przeróbka najwyższej jakości złoża dolomitu dewońskiego.

W ofercie kopalni znajduje się naturalne wapno nawozowe zawierające magnez.

Kopalnia Wymysłów

Wydobycie i przeróbka najwyższej jakości złoża wapienia dewońskiego.

Przy kopalni Wymysłów działają zakład produkcyjny kostki brukowej PBI Beton i wytwórnia betonu PBI Beton.

Kopalnia Janczyce

Wydobycie i przeróbka najwyższej jakości złoża dolomitu dewońskiego.

Kopalnia Lipowica

Wydobycie i przeróbka najwyższej jakości złoża piaskowca cergowskiego.

Powiązane spółki

???????????????????????

Kamieniołomy Świętokrzyskie

Działalność Kamieniołomów Świętokrzyskich jest integralną częścią Grupy PBI, która dostarcza klientom najwyższej jakości kruszywa dla budownictwa i rolnictwa. Odkrywkowa kopalnia Wszachów, zapewnia stabilne i niezawodne źródło surowców dla różnorodnych sektorów gospodarki.

Kopalnie Dolomitu

Kopalnie dolomitu eksploatują pięć kopalń odkrywkowych: Budy, Janczyce, Jurkowice, Piskrzyn i Wymysłów. W tych zakładach produkowane są kruszywa i nawozy Grupy PBI.

Kopalnie Dolomitu Budy

PPMD Rzeszów

Spółka PPMD zlokalizowana w Rzeszowie, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości kruszyw pochodzących z kopalni Lipowica na Podkarpaciu. Kopalnia wydobywa i przerabia złoża piaskowca cergowskiego, zapewniając surowiec najwyższej jakości.