about

Laboratoria

+ technologiczne
Doświadczony zespół secjalistów
about

about

Spółka PBI Technologie zajmuje  się szeroko pojętymi badaniami materiałów i wyrobów budowlanych, które wykonujemy w dziesięciu własnych laboratoriach oraz  „in situ”  czyli wprost na budowie. 

Jednym z obszarów  działalności jest budownictwo drogowe. Przeprowadzamy badania na wszystkich etapach realizacji budowy, począwszy od rozpoznania podłoża gruntowego, przez badania na etapie robót ziemnych, podbudów z mieszanek związanych spoiwami, mieszanek MCE i MCAS, betonów cementowych, podbudów niezwiązanych, po mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykorzystując obecny potencjał sprzętowy oraz wykwalifikowany personel, możemy obsłużyć laboratoryjnie każdy kontrakt w zakresie budownictwa drogowego, zarówno od strony Wykonawcy jak i Zamawiającego.  

Kolejny obszar naszej działalności to obsługa laboratoryjna oraz prowadzenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji na kopalniach, betoniarniach i wytwórniach mas bitumicznych. Usługi te prowadzimy dziś dla 7 kopalń kruszyw Grupy PBI, dla 4 wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych PBI WMB,  oraz dla 8 węzłów betoniarskich i zakładu prefabrykacji  PBI Beton. 

Zajmujemy się doradztwem technicznym w obrębie spółek Grupy PBI, a także opracowujemy opinie technologiczne, w oparciu których powstaje wiele projektów drogowych.  

Szkolimy z zakresu technologii budownictwa drogowego oraz budowlanych przepisów technicznych obowiązujących w Polsce. Firma nie poprzestaje na działaniu w oparciu o utarte ścieżki. W swoim dorobku posiadamy także projekty innowacyjnych mieszanek mineralno–asfaltowych powstałych we współpracy z zewnętrznymi jednostkami badawczymi.  

obszary badań
GRUNTY ORAZ BADANIA TERENOWE: 

Zakres badawczy: 

 • rozpoznanie konstrukcji nawierzchni drogowych oraz klasyfikacja podłoża gruntowego na podstawie  badań makroskopowych i fizycznych przeprowadzanych „in situ” jak i w laboratorium 
 • badania przydatności materiałów do robót ziemnych (m.in. analiza makroskopowa, analiza sitowa, zawartość części obcych, zawartość części organicznych, granice konsystencji, wskaźnik piaskowy, wskaźnik nośności CBR, gęstość itp.) 
 • projektowanie gruntów i mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi, 
 • projektowanie mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych MCE, 
 •  badanie nośności i zagęszczenia warstw konstrukcyjnych płytą statyczną VSS, 
 • badanie nośności i zagęszczenia warstw konstrukcyjnych płytą dynamiczną, 
 • badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu przy zastosowaniu objętościomierza piaskowego oraz cylindra wciskanego, a także stopnia zagęszczenia z użyciem sondy dynamicznej SD-10 
 • pomiary ugięć nawierzchni podatnych z użyciem ugięciomierza belkowego (belka Benkelmana) oraz analiza wyników i projekty wzmocnienia konstrukcji nawierzchni, 
 • ocena równości poprzecznej warstw nawierzchni łatą drogową i szczelinomierzem klinowym, a także równości podłużnej metodą pomiaru ciągłego z wykorzystaniem planografu.  
MASY BITUMICZNE

Zakres badawczy 

 • badania właściwości materiałów wsadowych wykorzystywanych do projektowania i produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych,  
 • obsługa Wytwórni Mieszanek Bitumicznych (WMB), badania bieżącej produkcji zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji (ZKP) oraz dokumentacją kontraktową. Badania podstawowych właściwości wyprodukowanej mieszanki tj. zawartość asfaltu, skład ziarnowy, określenie wolnych przestrzeni w MMA, dla mieszanki SMA spływność lepiszcza metodą Schellenberga, 
 • badania właściwości asfaltów dostarczanych do zakładu produkcyjnego MMA (temperatura mięknięnia PiK, penetracja asfaltu, powinowactwo pomiędzy kruszywem i asfaltem – metoda obracanej butelki); 
 • badania lepiszcza odzyskanego z mieszanki mineralno-asfaltowej po badaniu ekstrakcji; 
 • kompleksowe projektowanie i opracowywanie recept mieszanek mineralno-asfaltowych – Badania Typu dla mieszanek AC, AC WMS, SMA, BBTA,  itp.,  
 • badania badania odporności MMA na działanie wody i mrozu (ITSR) oraz badania odporności mieszanki na deformacje trwałe (koleinowanie – mały koleinomierz); 
 • oznaczenie parametrów wykonanej nawierzchni bitumicznej: grubość, wskaźnik zagęszczenia, wolna przestrzeń w warstwie oraz sczepność międzywarstwowa. Badania wykonywane na próbkach rdzeniowych odwierconych z nawierzchni; 
 • oznaczenia odporności na deformacje trwałe mieszanki wbudowanej. Badanie wykonywane na próbkach rdzeniowych (fi 200 lub 250mm) odwierconych z nawierzchni;  
 • oznaczenie ilości emulsji/lepiszcza do skropienia podłoża przed ułożeniem kolejnej warstwy bitumicznej; 
KRUSZYWA

Zajmujemy się oceną właściwości użytkowych kruszyw w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk wg poszczególnych norm.  Prowadzimy Zakładową Kontrolę Produkcji na Kopalniach Grupy PBI:  Kopalnia Wymysłów, Kopalnia Piskrzyn, Kopalnia Budy, Kopalnia Janczyce, Kopalnia Wszachów, Kopalnia Lipowica. 

W ramach Zakładowej Kontroli Produkcji oceniamy jakość produkowanego asortymentu i tworzymy dokumenty takie jak: Deklaracja Właściwości Użytkowych oraz oznakowanie CE. 

Badania prowadzimy według następujących norm: 

 • PN-EN 12620 – Kruszywa do betonu 
 • PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
 • PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
 • Inne normy zgodnie ze zleceniem Klienta. 

 

Zakres badawczy to m.in.: 

 • Uziarnienie, zawartość pyłów  
 • Jakość pyłów – badanie wskaźnika piaskowego  
 • Jakość pyłów – badanie błękitem metylowym  
 • Wskaźnik kształtu kruszywa grubego  
 • Wskaźnik płaskości kruszywa grubego  
 • Ziarna przekruszone i łamane kruszywa grubego  
 • Kanciastość kruszywa drobnego  
 • Gęstość ziaren + nasiąkliwość ziaren  
 • Gęstość nasypowa 
 • Odporność na rozdrabnianie w bębnie Los Angeles  
 • Odporność na ścieranie (Mikro-Deval)  
 • Mrozoodporność w wodzie  
 • Mrozoodporność w 1% soli  
 • Odporność na polerowanie PSV  
 • Oznaczenie zawartości wody 
 • Badanie laboratoryjne gęstości na sucho i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora  
 • Wskaźnik piaskowy po 5-ciokrotnym zagęszczeniu ubijakiem Proctora (zgodnie z WT4 2010) 
 • Wskaźnik nośności CBR  
 • Reaktywność alkaliczna wg Procedury GDDKiA PB/1/18 
 • Reaktywność alkaliczna wg Procedury GDDKiA PB/2/18 

 

BETONY ORAZ PREFABRYKATY

Kompleksowa obsługa kontraktów każdym etapie przedsięwzięcia: 

 • Obsługa WBT, badania bieżącej produkcji zgodnie z Zakładowa Kontrolą Produkcji (ZKP).
 • Projektowanie betonu zwykłego, lekkiego oraz o specjalnych właściwościach np. beton konstrukcyjny, nawierzchniowy, do robót geotechnicznych, architektoniczny, jamisty, hydrotechniczny,  wraz z badaniami typu.
 • Projektowanie mieszanek związanych cementem, popiołem, stabilizacji, zapraw murarskich, posadzek anhydytowych.
 • Badanie właściwości świeżych mieszanek betonowych takich jak: badanie konsystencji metodą: opadu stożka, VEBE, stopnia zagęszczalności, rozpływu mieszanek SSC, zawartości powietrza, gęstości, temperatury.
 • Badania wytrzymałościowe betonu: wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie przy rozłupywaniu, zginanie, określenie gęstości betonu.
 • Badania trwałościowe: mrozoodporność F25-F300, głębokość penetracji wody pod ciśnieniem, mrozoodporność w obecności soli odladzających, ścieralność metodą tarczy Boehm’ego, wodoszczelność betonu W2-W18, nasiąkliwość, odporność na wnikanie paliw i oleju.
 • Badania wyrobów prefabrykowanych wibroprasowanych pod kątem: wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu, wytrzymałości na zginanie, nasiąkliwości, ścieralności metodą tarczy Boehm’ego , odporności na zamrażanie-rozmrażanie w obecności soli odladzających jak i wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu po określnej liczbie cykli zamrażania-rozmrażania F25-F300, wytrzymałości na ściskanie.
 • Badania mieszanek związanych cementem na: wytrzymałość na ściskanie, IPI, stopień mrozoodporności, wytrzymałość po zanurzeniu w wodzie.
 • Badania świeżej zaprawy: określenie konsystencji za pomocą stolika rozpływu, zawartość powietrza, zachowania właściwości roboczych oraz badania stwardniałej zaprawy: wytrzymałość na ściskanie, zginanie, absorpcja wody.
 • Badania świeżej mieszanki anhydrytu: określenie konsystencji za pomocą rozpływu oraz badania stwardniałego anhydrytu: wytrzymałość na ściskanie, zginanie.

 

INNE USŁUGI
 1.  Wymiarowanie konstrukcji nawierzchni drogowych oraz wzmocnień (metoda ugięć sprężystych oraz mechanistyczna),
 2. Projektowanie wzmocnień podłoża gruntowego,
 3. Opracowywanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych,
 4. Opracowywanie opinii i ekspertyz technicznych z zakresu budownictwa drogowego,
 5. Badania i ocena stanu technicznego istniejących konstrukcji nawierzchni drogowych z analizą przyczyn jej destrukcji. 

POWIĄZANA SPÓŁKA

A005_07010920_C109.00_02_00_19.Still008

PBI Technologie

PBI Technologie specjalizuje się w badaniach materiałów i wyrobów budowlanych. Dysponuje własnymi laboratoriami, w których przeprowadza kompleksowe analizy, skupiając się na budownictwie drogowym. Badania obejmują wszystkie etapy realizacji budowy, począwszy od badania podłoża gruntowego, przez analizy robót ziemnych, aż po ocenę różnorodnych mieszanek i materiałów.