Ogłoszenia dla akcjonariuszy - Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu

STATUT Spółki Akcyjnej Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu

1. Na podstawie § 15 ust. 1 lit. e Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kopalnie Dolomitu Spółka Akcyjna w Sandomierzu postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie w całości dotychczasowej treści Statutu Spółki z dnia 12 lipca 1996 r. sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Tarnobrzegu przez notariusz Annę Sokół, Rep. A nr 1258/96, zmienionego: aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Annę Sokół z Kancelarii Notarialnej w Tarnobrzegu z dnia 28 czerwca 2003 r., Rep. A nr 2797/2003, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Andrzeja Ubę z Kancelarii Notarialnej w Stalowej Woli z dnia 27 czerwca 2009 r., Rep. A, nr 5752/2009, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Ewę Szewczyk z Kancelarii Notarialnej w Stalowej Woli z dnia 29 czerwca 2010 r., Rep. A, nr 2331/2010, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Ewę Szewczyk z Kancelarii Notarialnej w Stalowej Woli z dnia 14 maja 2011 r., Rep. A, nr 1453/2011, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Ewę Szewczyk z Kancelarii Notarialnej w Stalowej Woli z dnia 29 czerwca 2012 r., Rep. A, nr 1772/2012, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Anettę Domańczyk z Kancelarii Notarialnej w Sandomierzu z dnia 15 czerwca 2013 r., Rep. A, nr 1703/2013, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Anettę Domańczyk z Kancelarii Notarialnej w Sandomierzu z dnia 9 maja 2015 r., Rep. A, nr 1248/2015, i nadać mu następujące brzmienie:
STATUT Spółki Akcyjnej
Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1
1. Firma Spółki brzmi : Kopalnie Dolomitu Spółka Akcyjna w Sandomierzu.
2. Spółka może używać nazwy skróconej „Kopalnie Dolomitu SA” w Sandomierzu.
3. Siedzibą Spółki jest Sandomierz.

§ 2
1. Spółka zostaje zawarta w trybie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz. U. Nr 51,poz 298/.
2. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszego Statutu.

§ 3
1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Spółka może tworzyć i likwidować na obszarze swojego działania zakłady i oddziały.
3. Spółka może tworzyć i przystępować do innych spółek na terenie kraju i poza jego granicami oraz wstępować z innymi podmiotami w prawem dopuszczalne powiązania gospodarcze.
4. Organizację Spółki i jej jednostek terenowych określa odrębny regulamin.

§ 4
1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej, projektowej oraz wytwórczej i usługowej w zakresie:
a/ wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków – PKD 08.11 Z
b/ działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobycie – PKD 09.90.Z
c/ cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia – PKD 23.70.Z
d/ transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z
e/ rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11 .Z
f/ pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z
g/ uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona z wyłączeniem ryżu – PKD 01.11.Z
h/ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z
i/ działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z
j/ działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z
k/ pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z
l/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10
ł/ stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z
m/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z
n/ wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z
o/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z
p/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
– PKD 62.09.Z
2. W przypadku podjęcia przez Spółkę działalności wymagającej w myśl odrębnych przepisów uzyskania koncesji, zezwolenia, zgody, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, podjęcie działalności w tym zakresie nastąpi po ich uprzednim uzyskaniu.

Rozdział II Kapitał zakładowy
§ 5
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.400,- /pięćset tysięcy czterysta/ złotych i dzieli się na 11.120 /jedenaście tysięcy sto dwadzieścia/ akcji imiennych – równych i niepodzielnych po 45 /czterdzieści pięć/ złotych i będzie zgromadzony przez objęcie akcji, a nie przez publiczną subskrypcję.
2. Akcje będą opłacone gotówką przed zarejestrowaniem Spółki.
3. Akcje wydawane będą po cenie równej ich wartości nominalnej.
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
5. Akcje będą wydawane po ich całkowitym opłaceniu: do czasu opłacenia akcji w całości, będą wydawane świadectwa tymczasowe, w których będą odnotowane każdorazowo wpłaty na akcje.
6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna za zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w formie uchwały podjętej większością ¾ głosów.
7. Akcjonariuszami Spółki mogą być osoby obejmujące, co najmniej 10 akcji o łącznej wartości nominalnej 450 zł.
8. a/ Akcje w Spółce są zwykłe i uprzywilejowane co do głosu.
b/ Akcje objęte przez jednego akcjonariusza w liczbie od 10 do 200 włącznie są akcjami zwykłymi i uprawniają do jednego głosu za każdą akcję.
c/ Akcje w liczbie od 201 do 500 włącznie objęte przez jednego akcjonariusza są akcjami uprzywilejowanymi i uprawniają do 2 głosów za każdą akcję- akcji tych jest 1801.
d/ Akcje w liczbie od 501 wzwyż objęte przez jednego akcjonariusza są akcjami uprzywilejowanymi i uprawniają do 3 głosów za każdą akcję – akcji tych jest 2057.
e/ Akcje zostały wyemitowane w trzech seriach – akcje serii A, których jest 7.748, akcje serii B, których jest 1.801 oraz akcje serii C, których jest 1.571.
9. Akcje mogą być umorzone z czystego zysku Spółki bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.

§ 6
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom.
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy Akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje. Na wypłatę dywidendy mogą być przeznaczone kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów: zapasowego i rezerwowych.
3. Termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może określić w uchwale w przedmiocie podziału zysku, dzień według, którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. W celu wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, Zarząd Spółki może dysponować kapitałami rezerwowymi utworzonymi z zysku.
5. Wszystkie zobowiązania pieniężne wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw
z akcji, wykonywane będą przez Spółkę bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr Akcjonariuszy, a tym samym umowa o prowadzenie rejestru Akcjonariuszy nie będzie stanowiła podstawy do pośredniczenia przez ten podmiot w wykonywaniu przez Spółkę zobowiązań pieniężnych wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.

§ 7
1. Akcje imienne mogą być zbywane. Dotychczasowym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, zamierzającym nabyć cały pakiet akcji przeznaczonych do zbycia, przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia.
2. Prawa pierwszeństwa nabycia akcji nie stosuje się w przypadku darowania przez Akcjonariusza akcji na rzecz osoby bliskiej. Pod pojęciem „osoby bliskiej” należy rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione. W przypadku zamiaru darowania akcji przez Akcjonariusza na rzecz osoby bliskiej, o której mowa w zdaniu poprzednim, ust. 6 – ust. 11 i ust. 15 niniejszego paragrafu, nie stosuje się.
3. Zbycie akcji wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zarówno w przypadku gdy ma ono nastąpić na rzecz dotychczasowego Akcjonariusza, jak również w przypadku gdy ma ono nastąpić na rzecz osoby spoza ich grona, w tym na rzecz osób bliskich.
4. Przed wydaniem zgody na darowanie akcji na rzecz osoby/osób bliskich, Zarząd ma prawo zażądać dokumentów potwierdzających, iż osoba/osoby które mają być obdarowane, znajdują się w gronie osób bliskich wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne winien zawiadomić o tym Zarząd Spółki na piśmie. W piśmie skierowanym do Zarządu Spółki, Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne, winien wskazać liczbę akcji przeznaczonych do zbycia, cenę zbycia oraz osobę proponowanego nabywcy. W przypadku darowania akcji, Akcjonariusz zamierzający darować akcje, w piśmie skierowanym do Zarządu Spółki, winien wskazać liczbę akcji przeznaczonych do darowania oraz osobę proponowanego obdarowanego. 
6. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania zawiadomienia,
o którym mowa w ust. 5, Zarząd Spółki poinformuje o zamiarze zbycia akcji pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne poprzez ogłoszenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.
7. Akcjonariusze, którzy chcą skorzystać z prawa pierwszeństwa nabycia akcji, zgłaszają Zarządowi Spółki, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zamiar nabycia akcji przeznaczonych do zbycia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zamieszczenia na tablicy ogłoszeń ogłoszenia, o którym mowa w ust. 6. 
8. Jeżeli kilku Akcjonariuszy zgłosi zamiar nabycia, na zasadzie prawa pierwszeństwa, całego pakietu akcji oferowanych do zbycia, prawo pierwszeństwa przysługiwać będzie temu Akcjonariuszowi, który posiada więcej akcji w kapitale zakładowym Spółki. W sytuacji, gdy zamiar nabycia całego pakietu akcji zbywanych zgłosi kilku Akcjonariuszy posiadających taki sam udział w kapitale zakładowym Spółki, prawo pierwszeństwa nabycia akcji przysługiwać będzie temu Akcjonariuszowi, który pierwszy zgłosił zamiar nabycia akcji zgodnie z ust. 7. 
9. Zbycie akcji na rzecz Akcjonariusza, któremu przysługuje prawo pierwszeństwa, następuje po cenie ustalonej w drodze porozumienia stron. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia stron co do ceny zbycia akcji, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 7, cena ustalona zostanie przez biegłego rzeczoznawcę wybranego przez Radę Nadzorczą.
10. Akcjonariusz zamierzający nabyć akcje na zasadzie pierwszeństwa, zobowiązany jest zwrócić się do Zarządu Spółki z pisemnym wnioskiem, celem uzyskania zgody na nabycie akcji. Wniosek ten winien zostać złożony nie później niż na 2 tygodnie przed upływem terminu 2 miesięcy liczonych od dnia otrzymania przez Zarząd zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. —
11. Zarząd w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 10, lecz nie później w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, podejmuje decyzję w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie akcji na rzecz określonego Akcjonariusza w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
12. W przypadku zamiaru darowania akcji, Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w ust.3 w terminie dwóch miesięcy od wpływu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 zd. trzecie. W przypadku odmowy wydania zgody na darowanie akcji, Zarząd zobowiązany jest w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wskazać innego nabywcę akcji. W takim przypadku ust. 13 zd. drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.
13. W przypadku odmowy wydania zgody na zbycie, o którym mowa w ust. 11, Zarząd zobowiązany jest w terminie określonym w ust. 11, wskazać innego nabywcę pod rygorem zbycia akcji bez ograniczeń. W takim przypadku cena nabycia akcji ustalona zostanie przez biegłego rzeczoznawcę działającego na zlecenie Spółki. Cena, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna być zapłacona przez nabywcę akcji gotówką lub przelewem na wskazany rachunek bankowy, w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty zawarcia umowy zbycia akcji.
14. W przypadku, gdy osoba wskazana przez Zarząd nie zawrze umowy zbycia akcji w ciągu 3 (trzech) miesięcy od daty wskazania tej osoby przez Zarząd, zbycie akcji może nastąpić bez ograniczeń, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku gdy Akcjonariusz nie wyrazi zgody na zbycie akcji na rzecz osoby wskazanej przez Zarząd, zbycie udziałów nie dochodzi do skutku, zaś Akcjonariusz chcący zbyć akcje winien ponownie przeprowadzić procedurę, o której mowa w niniejszym paragrafie.
15. W przypadku gdy żaden z Akcjonariuszy nie złoży oświadczenia o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa zgodnie z ust. 7, Zarząd w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, podejmuje decyzję w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie akcji na rzecz osoby wskazanej w tym zawiadomieniu. W przypadku odmowy wydania zgody na zbycie, o którym mowa zdaniu poprzednim, ust. 13 i 14 stosuje się odpowiednio.

§ 8
1. Za zgodą Zarządu wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Akcjonariusz może rozporządzić akcjami imiennymi w inny sposób niż poprzez zbycie, w szczególności akcje imienne mogą być przez Akcjonariusza oddane do użytkowania, zastawiane lub w jakikolwiek inny sposób obciążane, przy czym zakazuje się przyznawania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji, a tym samym prawo głosu z akcji zastawionych, bądź oddanych do użytkowania przysługiwać będzie wyłącznie Akcjonariuszowi.
2. Akcjonariusz zamierzający skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, winien zawiadomić o tym Zarząd Spółki na piśmie.
3. W przypadku zamiaru rozporządzenia akcjami imiennymi w inny niż zbycie sposób, w szczególności w przypadku zamiaru oddania do użytkowania, zastawienia, bądź jakiegokolwiek innego obciążenia akcji – Akcjonariusz winien wskazać na czyją rzecz i jaką ilością akcji ma zamiar rozporządzić, bądź też na jakiej ilości akcji ma być ustanowione użytkowanie, zastaw, lub jakiekolwiek inne obciążenie oraz przedstawić projekt umowy dotyczący zamierzonego rozporządzenia akcjami imiennymi.
4. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia, bądź odmowy wyrażenia zgody na rozporządzenie akcjami imiennymi w sposób, o którym mowa w ust. 1 – w ciągu 45 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

§ 9
W przypadku śmierci Akcjonariusza spadkobiercy z mocy prawa stają się akcjonariuszami Spółki.

Rozdział III Organy Spółki
§ 10
Organami Spółki są:
1. Zarząd.

2. Rada Nadzorcza.

3. Walne Zgromadzenie.

§ 11
1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, powoływanych
i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat. Odwołanie członka Zarządu przed upływem kadencji jest możliwe jedynie w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
2. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. Każdy członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla innych organów Spółki.
5. Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera i rozwiązuje Rada Nadzorcza Spółki albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje posiedzenia i przewodniczy im.
7. Do uprawnień Prezesa Zarządu Spółki należy w szczególności:
1) kierowanie pracą Zarządu i określanie zadań poszczególnych członków Zarządu;
2) koordynowanie wykonania zadań przydzielonych poszczególnym członkom Zarządu;
3) prezentowanie w imieniu Zarządu sprawozdań, informacji i wniosków Walnemu Zgromadzeniu;
4) pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa.

§ 12
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są upoważnieni: prezes, wiceprezes, oraz
członkowie Zarządu Spółki samodzielnie, dwaj prokurenci – łącznie.
§ 13
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków wybieranych i odwołanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 14
1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych należy:
a/wyrażenie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie i wydzierżawienie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, a także wyrażenie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie i wydzierżawienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego;
b/ wyrażenie zgody na przystąpienie Spółki do innych spółek;
c/ wyrażenie zgody na dokonanie zakupów inwestycyjnych o wartości powyżej dwóch milionów zł,
d/ nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy,
e/ wybór rewidenta, który przeprowadza badanie roczne sprawozdania finansowego,
f/ ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
g/ uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
h/ uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
i/ rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd,
j/ zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
k/ powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
j/ zbycie i zastawienie oddziału /zakładu Spółki.

§ 15
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza zbiera się regularnie, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

§ 16
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
b/ podział zysku lub pokrycie strat,
c/ udzielenie absolutorium członkom organów Spółki,
d/ powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Rady Nadzorczej,
e/ zmiany Statutu Spółki,
f/ rozwiązanie, likwidacja Spółki,
g/ zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki,
h/ uchwalenie programu rozwoju Spółki,
i/ uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
j/ inne sprawy wniesione do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 17
1. Walne Zgromadzenia odbywać się będą w Sandomierzu.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku obrachunkowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej. Akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1/20 części kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie pozwalającym na obycie Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 3.
6. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w każdym przypadku, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.

§ 18
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu nie przewidują innych warunków podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim Akcji, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej.
3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
§ 19
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach lub nad wnioskami o usunięcie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy zarządzić również na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Rozdział IV. Gospodarka Spółki
§ 20
1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami Kodeksu Spółek Handlowych i ogólnie obowiązującymi przepisami.
2. Roczne sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 21
1. Zysk Spółki podlega opodatkowaniu stosownie do obowiązujących przepisów.
2. Zysk bilansowy, po opodatkowaniu, przeznacza się na cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia.
§ 22
1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka może na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia tworzyć inne fundusz/kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (fundusze/kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania funduszy/kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

Rozdział V. Rozwiązanie Spółki
§ 23
1. Rozwiązanie Spółki następuje z przyczyn wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorem jest Prezes Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie wyznaczy inne osoby.
4. Majątek Spółki pozostały po przeprowadzeniu likwidacji zostanie podzielony między akcjonariuszy proporcjonalnie do dokonanych wpłat na kapitał zakładowy.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 24
Wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane z utworzeniem Spółki ponoszą akcjonariusze proporcjonalnie do objętych przez nich akcji, koszty te będą im zwrócone w pierwszym roku obrachunkowym Spółki.
§ 25
Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki umieszczane będą w siedzibie Spółki oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
§ 26
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Ogłoszenia dla Akcjonariuszy do dnia 01.04.2024

Zarząd Spółki Kopalnie Dolomitu Spółka Akcyjna w Sandomierzu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000198612 , działając na podstawie art. 395 § 1 K.S.H., art. 399 § 1 K.S.H., jak również na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2023 r., o godz. 9.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Sandomierzu, przy ulicy Błonie 8, II piętro, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:      

1.       Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.       Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

3.       Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6.       Przyjęcie porządku obrad.

7.       Przedstawienie przez Zarząd Spółki i omówienie:

1)      sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;

2)      sprawozdania  z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022;

3)      sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 obejmującego:

–  bilans na dzień 31 grudnia 2022 r.,   

–  rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,

–  sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 styczeń 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,          

–  zestawienie zmian w kapitale na 31 grudnia 2022 r.,  

–  informację dodatkową.

      4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 obejmującego:

–  bilans na dzień 31 grudnia 2022 r.,   

–  rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,

–  sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 styczeń 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,          

–  zestawienie zmian w kapitale na 31 grudnia 2022 r.,  

–  informację dodatkową.

8.     Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdań za rok obrotowy 2022 z wyników czynności, o których mowa w art. 382 § 3 k.s.h.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022.

13.   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

14.   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

15.   Podjęcie uchwały w sprawie podziału lub innego przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

16.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań  Rady Nadzorczej  za rok obrotowy 2022.

17.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki, poprzez dodanie do § 4  ust. 1  statutu następujących przedmiotów działalności :

w/ wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) – PKD 05.20.Z

y/ wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu – PKD 08.12.Z

z/ wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów – PKD 08.91.Z

ab/ produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych – PKD 20.13.Z

ac/ produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – PKD 20.14.Z

ad/ produkcja nawozów i związków azotowych – PKD 20.15. Z

ae/ produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59.Z

af/ produkcja wapna i gipsu – PKD 23.52.Z

ag/ zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11. Z

ah/ odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z

ai/  magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.Z

aj/ pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B

ak/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – PKD 72.11.Z

al/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z

18.   Wolne wnioski.

19.   Zamknięcie obrad


Zarząd Spółki Kopalnie Dolomitu Spółka Akcyjna w Sandomierzu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000198612 , działając na podstawie art. 398 § 1 K.S.H., art. 399 § 1 K.S.H., jak również na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 7 marca 2023 r., o godz. 9.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Sandomierzu, przy ulicy Błonie 8, II piętro, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:          

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki, poprzez dodanie do § 4  ust. 1  statutu następujących przedmiotów działalności :

r/       wytwarzanie  energii elektrycznej – PKD 35.11.Z

s/       przysyłanie  energii elektrycznej – PKD 35.12.Z

t/       dystrybucja energii elektrycznej  – PKD 35.13.Z

u/      handel energią  elektryczną – PKD 35.14. Z

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.


Zarząd Spółki Kopalnie Dolomitu Spółka Akcyjna w Sandomierzu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000198612 , działając na podstawie art. 395 § 1 K.S.H., art. 399 § 1 K.S.H., jak również na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 4 czerwca 2022 roku., o godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Sandomierzu, przy ulicy Błonie 8, II piętro, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad;          

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i omówienie:

1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;

2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021;

3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 obejmującego:

– bilans na dzień 31 grudnia 2021 r.,

– rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.,

– sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 styczeń 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,

– zestawienie zmian w kapitale na 31 grudnia 2021 r.,

– informację dodatkową.

      4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 obejmującego:

– bilans na dzień 31 grudnia 2021 r.,

– rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,

– sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 styczeń 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,        

– zestawienie zmian w kapitale na 31 grudnia 2021 r.,

– informację dodatkową.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdań za rok obrotowy 2021 z wyników czynności, o których mowa w art. 382 § 3 k.s.h.

8. Dyskusja

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału lub innego przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021.

16. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej  za rok obrotowy 2021.

17. Wolne wnioski

18. Zamknięcie obrad.


Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu

Z dniem 4 października 2021 roku na mocy uchwał Rady Nadzorczej Kopalni Dolomitu Spółka Akcyjna w Sandomierzu skład Zarządu Spółki wygląda następująco:
Prezes Zarządu – Przemysław Bokwa
Wiceprezes Zarządu – Longin Bokwa


Zarząd spółki pod firmą Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu z siedzibą w Sandomierzu, ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000198612 KRS, dalej jako „Spółka”, niniejszym informuje, iż zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki, wezwał wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych przez nich dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Wobec powyższego, Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o uczynienie zadość przedmiotowym wezwaniom i złożenie przez akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Ogłoszenie z dnia 28.05.2024 Zaproszenie na ZWZA w dniu 27.06.2024

Zarząd Spółki Kopalnie Dolomitu Spółka Akcyjna w Sandomierzu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000198612 , działając na podstawie art. 395 § 1 K.S.H., art. 399 § 1 K.S.H., jak również na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2024 r., o godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Sandomierzu, przy ulicy Błonie 8, II piętro, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i omówienie:
 • sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
 • sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023;
 • sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 obejmującego :

           – bilans na dzień 31 grudnia 2023 r.,

           – rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,

           – sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 styczeń 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,

           – zestawienie zmian w kapitale na 31 grudnia 2023 r.,

           – informację dodatkową.

 • skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 obejmującego:

            – bilans na dzień 31 grudnia 2023 r.,

            – rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,

            – sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 styczeń 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,

            – zestawienie zmian w kapitale na 31 grudnia 2023 r.,

            – informację dodatkową.

 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdań za rok obrotowy 2023 z wyników czynności, o których mowa w art. 382 § 3 k.s.h.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału lub innego przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej  za rok obrotowy 2023.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.