Zarząd Spółki Kamieniołomy Świętokrzyskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sandomierzu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000198612, działając na podstawie art. 398 K.S.H., art. 399 § 1 K.S.H., jak również na podstawie § 18 ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 4 kwietnia 2024 r., o godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Sandomierzu, przy ulicy Błonie 8, II piętro, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego   zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.