_MG_8496.jpg

Kliniec drogowy

Kruszywa, które powstają w wyniku kruszenia skał, są również często stosowane w budownictwie drogowym i kolejowym. W porównaniu z kruszywami żwirowymi i piaskowymi kruszywa łamane charakteryzują się wyższym stopniem uziarnienia. Ze względu na stopień rozdrobnienia kruszywa łamane można podzielić na grys, kliniec i tłuczeń kamienny. Kliniec drogowy jest kruszywem o frakcji od 4 mm do 31,5 mm i ma kształt wydłużonej piramidy o różnych wymiarach. Uzyskuje się go w wyniku mechanicznego rozdrabiania kruszyw naturalnych i najczęściej stosuje się go do układania nawierzchni drogowych, utwardzania podjazdów, budowy nasypów lub wypełniania ścieżek ogrodowych. Dzięki swoim właściwościom kliniec drogowy ma szeroki zakres zastosowań i jest bardzo popularny w przemyśle budowlanym i przy budowie dróg.

Wysoka jakość naszych produktów pozwala na ich zastosowanie w różny sposób:

  • kruszywa do produkcji mieszanek mineralno–asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu są zgodne z normą PN-EN 13043
  • kruszywa do robót drogowych, niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym są zgodne z normą PN-EN 13242
  • grysy do produkcji betonu towarowego, mieszanek i prefabrykatów betonowych, kostki brukowej czy elementów architektury ogrodowej odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010
  • kamień do robót hydrotechnicznych i umocnień wodnych, np. zabezpieczania brzegów rzek, do tworzenia murów oporowych oraz niwelacji terenów czy przykrywania składowisk odpadów. Stosowany także do stabilizacji osuwisk i zboczy, wzmacniania skarp, stabilizacji i wzmacniania nasypów, wypełniania gabionów oraz ogrodzeń spełnia wymagania normy PN-EN 13383-1,2:2003