IMG_20200519_121023-min.jpg

Kruszywa

Jesteśmy jednym z największych producentów kruszyw w Polsce. Roczne wydobycie na poziomie 12 mln ton czyni nas liderem w branży południowo-wschodniej Polski. Korzystamy z najwyższej jakości złóż dolomitów i wapieni dewońskich oraz piaskowców cergowskich. Nasze kruszywa stanowią optymalne i niezastąpione rozwiązanie przy budowie dróg, w budownictwie ogólnym, hydrotechnicznym, kolejowym, rolnictwie oraz przemyśle.

Oferta kruszyw różni się w zależności od kopalni. Zapraszamy do zapoznania się z asortymentem poszczególnych zakładów na ich podstronach.

KRUSZYWA DROGOWE

Jednym z najpopularniejszych materiałów do budowy dróg jest asfalt i beton. Drogi można jednak budować także z cegieł, żwiru i innych dostępnych surowców. Wybór materiału polega na znalezieniu najlepszej opcji dla danych warunków, takich jak natężenie ruchu, pogoda, koszty i hałas. Dlatego przed budową nowych dróg odpowiedzialne władze zazwyczaj analizują dostępne opcje, aby dokonać najlepszego wyboru. Składnikiem kompozytu, który wytrzymuje naprężenia ściskające i tworzy objętość kompozytu, jest kruszywo drogowe. Aby zapewnić efektywne wypełnienie, kruszywo powinno być znacznie mniejsze niż finalny produkt, ale mieć szeroki zakres rozmiarów. Na przykład kruszywa używane do produkcji betonu zwykle zawierają zarówno piasek, jak i żwir.

Drogi żwirowe są zbudowane z tłucznia kamiennego i innych kruszyw w celu stworzenia przejezdnej nawierzchni. Są one odpowiednie dla obszarów o małym natężeniu ruchu i małych prędkościach. Z drugiej strony, na obszarach o dużym natężeniu ruchu bardziej odpowiednia jest droga wykonana z asfaltu i żwiru lub asfaltu, gdzie kruszywa miesza się z lepkimi spoiwami, które utrzymują je razem. Aby zachować funkcjonalność, drogi te wymagają regularnego odnawiania, ale mogą stanowić dobre rozwiązanie pośrednie między drogą asfaltową a niedostatecznie wytrzymałą drogą gruntową na obszarach wiejskich. Na drogach o dużym natężeniu ruchu zazwyczaj stosuje się asfalt, czyli mieszankę kruszyw połączonych z lepkim asfaltem, a następnie zagęszczonych w celu utworzenia nawierzchni. Takie drogi wymagają przygotowania w celu ustalenia podbudowy i zaprojektowania drogi o odpowiednim nachyleniu.

Kruszywa przeznaczone do budowy dróg Grupy PBI mają następujące parametry jakościowe:

 • niską nasiąkliwość WA241
 • wysoką mrozoodporność F1
 • wysoką mrozoodporność w soli FNaCl7
 • wysoką odporność na rozdrabnianie LA25
 • odporność na polerowanie PSV44
 • wskaźnik piaskowy SE(4)>= 45
 • wskaźnik nośności CBR >= 80%

KOPALNIA KRUSZYWA

Wydobycie kruszywa obejmuje wykopy oraz oczyszczanie, przykrywanie lub mieszanie gleby za pomocą mechanicznych urządzeń do robót ziemnych. Produkty z kamieniołomów, takie jak kruszywa budowlane, są wytwarzane w wieloetapowym procesie przygotowania, który obejmuje wiercenie i wysadzanie, kruszenie i mielenie, przesiewanie i klasyfikację.

Bezpośrednio pod nadkładem znajduje się warstwa piasku i żwiru mieszanego. Kruszywo to nie nadaje się do większości zastosowań budowlanych ze względu na zaokrąglone skały i różną proporcję piasku i żwiru, dlatego musi być transportowane do zakładu kruszącego i przesiewającego.

Wydobywane kruszywa w kopalni są następnie mieszanie z wodą i cementem, lub asfaltem. Natomiast surowy piasek i skały są także przetwarzane na materiały wykorzystywane do budowy dróg, linii kolejowych i wielu innych obiektów.

Wysoka jakość naszych produktów pozwala na ich zastosowanie w różny sposób:

kruszywa do produkcji mieszanek mineralno–asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu są zgodne z normą PN-EN 13043

kruszywa do robót drogowych, niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym są zgodne z normą PN-EN 13242

grysy do produkcji betonu towarowego, mieszanek i prefabrykatów betonowych, kostki brukowej czy elementów architektury ogrodowej odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 12620+A1: 2010

kamień do robót hydrotechnicznych i umocnień wodnych, np. zabezpieczania brzegów rzek, do tworzenia murów oporowych oraz niwelacji terenów czy przykrywania składowisk odpadów. Stosowany także do stabilizacji osuwisk i zboczy, wzmacniania skarp, stabilizacji i wzmacniania nasypów, wypełniania gabionów oraz ogrodzeń spełnia wymagania normy PN-EN 13383-1,2: 2003

KLINIEC DROGOWY

Kruszywa, które powstają w wyniku kruszenia skał, są również często stosowane w budownictwie drogowym i kolejowym. W porównaniu z kruszywami żwirowymi i piaskowymi kruszywa łamane charakteryzują się wyższym stopniem uziarnienia. Ze względu na stopień rozdrobnienia kruszywa łamane można podzielić na grys, kliniec i tłuczeń kamienny. Kliniec drogowy jest kruszywem o frakcji od 4 mm do 31,5 mm i ma kształt wydłużonej piramidy o różnych wymiarach. Uzyskuje się go w wyniku mechanicznego rozdrabiania kruszyw naturalnych i najczęściej stosuje się go do układania nawierzchni drogowych, utwardzania podjazdów, budowy nasypów lub wypełniania ścieżek ogrodowych. Dzięki swoim właściwościom kliniec drogowy ma szeroki zakres zastosowań i jest bardzo popularny w przemyśle budowlanym i przy budowie dróg.

Wysoka jakość naszych produktów pozwala na ich zastosowanie w różny sposób:

 • kruszywa do produkcji mieszanek mineralno–asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu są zgodne z normą PN-EN 13043
 • kruszywa do robót drogowych, niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym są zgodne z normą PN-EN 13242
 • grysy do produkcji betonu towarowego, mieszanek i prefabrykatów betonowych, kostki brukowej czy elementów architektury ogrodowej odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010
 • kamień do robót hydrotechnicznych i umocnień wodnych, np. zabezpieczania brzegów rzek, do tworzenia murów oporowych oraz niwelacji terenów czy przykrywania składowisk odpadów. Stosowany także do stabilizacji osuwisk i zboczy, wzmacniania skarp, stabilizacji i wzmacniania nasypów, wypełniania gabionów oraz ogrodzeń spełnia wymagania normy PN-EN 13383-1,2:2003