Zgodnie z art. 13 ust. 1
i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa PBI Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu lub inna ze spółek Grupy PBI, które powierzyły
  przetwarzanie danych osobowych Grupie PBI Spółka z o. o. w Sandomierzu (ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz) na podstawie umowy powierzenia
  przetwarzania danych osobowych.
 2. Spółki Grupy PBI Sp. z o.o. w Sandomierzu, które powierzyły Grupie
  PBI Sp. z o.o. w Sandomierzu przetwarzanie danych osobowych to:
 • Kopalnie Dolomitu Spółka Akcyjna w Sandomierzu (ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz)
 • PBI Technologie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żołyni (ul. Białobrzeska 159, 37-11- Żołynia)
 • PBI Sprzęt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sandomierzu (ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz)
 • PBI Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sandomierzu (ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz)
 • PBI Mining Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sandomierzu (ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz)
 • PBI Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sandomierzu (ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz)
 • PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna w Kraśniku (ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik)
 • PBI WMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sandomierzu (ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz)
 • Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością w Rzeszowie (ul. Królewska 3a, 35-301 Rzeszów)
 • Kamieniołomy Świętokrzyskie Spółka Akcyjna w Sandomierzu (ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz)
 • Polska Siarka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sandomierzu (ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz)
 • PBI Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sandomierzu (ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz)
 • PBI Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kraśniku (ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik)
 1. Z administratorem danych oraz podmiotem przetwarzającym dane osobowe może się Pan/Pani skontaktować pod adresem: rodo@grupapbi.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w na podstawie i w celu:
 • realizacji umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
 • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 • podmioty współpracujące z Administratorem lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w zakresie prowadzonej
  działalności na podstawie stosownych umów,
 • organy lub podmioty publiczne uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub
  instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 1. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. w oparciu o następujące kryteria:
 • czasu obowiązywania umowy,
 • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas
 • okres niezbędny do wykonania działań podjętych na Pani/Pana żądanie, np. do odpowiedzi na pisma wnioski i skargi
 • do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń lub upływu terminu ich przedawnienia
 • do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w
  sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna
  zgody osoby, której dane dotyczą
 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • prawo dostępu do danych;
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do
  wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie
  Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej