W podkarpackiej Baszni Dolnej wydobywamy siarkę rodzimą. Pozyskiwany przez nas surowiec jest najwyższej jakości, dzięki czemu świetnie sprawdza się w wielu gałęziach przemysłu, jak produkcja kwasu siarkowego, nawozów czy środków ochrony roślin. Produkt Grupy PBI spełnia wszystkie wymagania stawiane przez odbiorców: jego czystość wynosi 99,98 procent, a siarka w formie granulowanej ma bardzo niską wilgotność. Wydobycie siarki o dużej czystości pozwala na wykorzystanie jej w wielu różnych gałęziach przemysłu. Poza branżą rolniczą, w przypadku której na siarce oparta jest produkcja nawozów, surowiec ten jest potrzebny przy produkcji opon, włókien sztucznych i kosmetyków, a także w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Jako producent i dostawca jesteśmy w stanie zapewnić dostawę dowolnej ilości siarki o najwyższej możliwej jakości dla każdego podmiotu wykorzystującego go w swojej produkcji. W zależności od potrzeb Klienta sprzedajemy ją w postaci płynnej lub granulowanej.

Dostawa produktu odbywa się bezpośrednio do samochodu Klienta, lub zapakowanego w tzw. big bag. Na potrzeby Klienta jesteśmy w stanie zrealizować każde, nawet bardzo duże zamówienie. W sąsiedztwie zakładu znajduje się bocznica kolejowa, co pozwala nam transportować surowiec drogą torową do terminalu w Gdańsku, skąd możemy wysłać go statkiem do odbiorców na całym świecie.

Zakład Basznia II jest drugą na świecie czynną kopalnią stosującą metodę podziemnego wytopu surowca.

SIARKA RODZIMA

Siarka rodzima jest produktem ekshalacji wulkanicznych, ale w większości przypadków powstaje na skutek redukcji siarczanów (głównie gipsu i anhydrytu) przy współudziale bakterii i węglowodorów. W naszym kraju jej złoża zlokalizowane są w północnej części zapadliska przedkarpackiego, w rejonie Tarnobrzega (złoża: Osiek, Baranów, Machów, Jeziórko), Staszowa (złoża: Solec i Grzybów) oraz Lubaczowa (złoże Basznia).

Na przestrzeni ostatnich lat wydobycie siarki rodzimej w Polsce prowadzone było jedynie ze złoża Osiek, wykorzystując w tym celu metodę wytopu podziemnego. W 2017 roku Grupa PBI otrzymała koncesję eksploatacyjną oraz zatwierdzenie projektu zagospodarowania dla złoża Basznia I (zlokalizowanego na terenie podkarpackiej wsi Basznia Dolna), wydzielonego z zaniechanego (wcześniejsza kopalnia funkcjonowała w latach 1976-1993) złoża Basznia, dzięki czemu zwiększone zostały zasoby przemysłowe siarki rodzimej o ok. 6 milionów ton. W roku 2019 uruchomiono w tym miejscu zakład i rozpoczęto eksploatację przedmiotowego złoża.

Pozyskiwana przez Grupę PBI siarka rodzima to najwyższej jakości surowiec, charakteryzujący się czystością na poziomie 99,98%, dzięki czemu znajduje szerokie zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłu, jak np. produkcja kwasu siarkowego, nawozów, środków ochrony roślin, opon, włókien sztucznych oraz kosmetyków, a także w branży spożywczej i farmaceutycznej.

Grupa PBI będąca zarówno producentem, jak i dostawcą tegoż surowca jest w stanie zapewnić dostawę siarki rodzimej o najwyższej możliwej jakości dla każdego podmiotu, który wykorzystuje siarkę w swoim przedsiębiorstwie.

KOPALNIA SIARKI RODZIMEJ BASZNIA II

Kopalnia siarki Basznia II, zlokalizowana na terenie podkarpackiej wsi Basznia Dolna, jest jedną z dwóch czynnych kopalni na świecie, w której stosowana jest metoda podziemnego wytopu siarki rodzimej. Stosowana przez nas metoda polega na wtłaczaniu do kopaliny rozgrzanej do 165 ⁰C wody, co powoduje upłynnienie siarki, by następnie za pomocą sprężonego powietrza odbierać surowiec na powierzchni ziemi. W końcowym etapie ma miejsce granulacja, czyli przeróbka stanu fizycznego otrzymanego surowca. Warto podkreślić, że siarka w formie granulowanej ma bardzo niską wilgotność, dając się łatwo transportować. Cały proces uzyskiwania siarki rodzimej ze złóż kopalnianych opiera się na nowoczesnym i energooszczędnym procesie uzdatniania, podgrzewania i przygotowania wody technologicznej oraz zamkniętym obiegu wód złożowych. Użycie tego typu zaawansowanych technologii podyktowane jest troską o środowisko naturalne, bowiem stosowane przez Grupę PBI metody produkcji zaliczane są do bezpiecznych i przyjaznych dla ekosystemu.

Plany produkcyjne w kopalni Basznia II zakładają wydobycie 200 tysięcy ton siarki rodzimej rocznie, zatrudniając blisko 100 osobową kadrę, wśród której znajdują się zarówno doświadczeni górnicy, jak i młodsi inżynierowie.

Wydobywana przez Grupę PBI siarka rodzima dostarczana jest do klientów w postaci płynnej lub granulowanej – w zależności od potrzeb zgłaszających się do nas podmiotów. Warto zaznaczyć, że dostawa surowca odbywa się bezpośrednio do środka lokomocji klienta bądź jest zapakowana w tzw. „big bag”. Co ważne, podejmujemy się realizacji każdego zamówienia, nawet bardzo dużego, ponieważ w sąsiedztwie zakładu mieści się bocznica kolejowa, umożliwiająca transportowanie wydobywanego surowca drogą torową do terminala w Gdańsku, skąd drogą morską może być eksportowany do odbiorców na całym świecie.

English

In May 2019, we launched a sulphur mining plant in the Subcarpathian village of Basznia Dolna. Our raw material is perfect for a wide range of industries, for instance manufacturing of sulfuric acid, fertilizers, plant protection products, tyre industry, food industry, cosmetics and pharmaceutical industries. PBI Group product meets all requirements of customers, its purity is equal to 99.98% and the granular sulphur is of very low moisture.

Sulphur is sold liquified or granular, depending on needs, directly to Customer’s vehicle or packed in the so-called big bag. A railway siding is located in the vicinity of the plant, which allows transporting raw material using railway tracks directly to a terminal in Gdansk where maritime transport to recipients from all over the world is possible.

Basznia II Mine is the second world’s largest active mine which uses the underground melting method. The method consists in pumping water, super-heated up to 165oC, into the sulphur deposit. The sulphur becomes liquified and can be extracted using compressed air. The last stage of sulphur processing is granulation. Product prepared this way, ready to be sold is transported to the storage area using conveyor belts.

The production involves a modern and energy-efficient process of treatment, heating and preparation of process water as well as a closed loop formation water system – technologies that are safe and environmentally friendly.

The first stage of production assumes extraction of 200 thousand tonnes annually. The modern Basznia plant employs nearly 100 persons both experienced miners as well as junior engineers.

POWIĄZANE SPÓŁKI

Polska Siarka Kopalnia Basznia II

Polska Siarka

Spółka Polska Siarka specjalizuje się w wydobyciu najwyższej jakości siarki rodzimej w Baszni Dolnej na podkarpaciu. Dzięki wydobyciu siarki o czystością na poziomie 99,98 procent, możliwe jest jej wykorzystanie w różnorodnych sektorach przemysłu.

Sulagra

Sulagra to spółka handlowa zajmująca się sprzedażą wysokiej jakości nawozów, które są produkowane przez spółki Grupy PBI. Oferta skupia się głównie na nawozach na bazie siarki rodzimej, która jest ich kluczowym składnikiem oraz na nawozach wapniowych.
TargiRolneSula-13