Europejski Kongres Gospodarczy 7-9 maja 2024

Nowe wyzwania dla kształcenia i współpracy nauki z biznesem

Ostatnie lata przynoszą ze sobą nieustanne zmiany, zarówno w technologii, jak i w otaczającym nas społeczeństwie. W odpowiedzi na wyzwania dla biznesu i nauki, świat edukacji oraz relacje między nauką a biznesem muszą dostosowywać się do nowych realiów. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2024 odbyła się dyskusja, która rzuca nowe światło na jakość kształcenia oraz potrzebę integracji nauki z biznesem.

Według raportu „Kompetencje inżyniera przyszłości”, omówionego podczas panelu dotyczącego rynku pracy inżynierów, opracowanego przez INFUTURE.INSTITUTE na zlecenie Akademii Górniczo-Hutniczej, nowe kierunki studiów mają być odpowiedzią na zmieniające się potrzeby kompetencyjne. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. inż. Marek Gzik podkreśla, że jest to ważny sygnał dla uczelni, wskazujący kierunek, który warto podążać. Jednakże, jak zaznacza, nie można zapominać o fundamentalnym znaczeniu źródeł wiedzy i właściwych kierunków kształcenia.

Inżynierowie przyszłości powinni mieć kompetencje miękkie

Jednym z kluczowych wniosków raportu jest konieczność przedefiniowania roli inżyniera przyszłości. W dobie szybkich zmian technologicznych, społecznych i ekonomicznych, inżynier musi być nie tylko ekspertem w swojej dziedzinie. Powinien także posiadać szeroki wachlarz kompetencji, włączając w to nauki ścisłe, techniczne oraz humanistyczne.

W kontekście tych zmian w dyskusji podczas panelu Prezes Grupy PBI Przemysława Bokwa, podkreślał: Wszyscy mamy świadomość tego, w jak dynamicznych czasach żyjemy i jakie kompetencje będą nam niezbędne, żeby udźwignąć potrzeby współczesnego świata. Uważam, że wrażliwość osób zajmujących się technicznymi rzeczami, na zmiany kulturowe czy klimat, powinno być brane pod uwagę. W jaki sposób będą wykształceni przyszli absolwenci danych uczelni, będzie zależało od tego, na jakie wartości będziemy mogli to przełożyć w biznesie. To ci ludzie będą kreować dla nas świat.

Współpraca między uczelniami a biznesem staje się kluczowym czynnikiem w zapewnieniu, że przyszli inżynierowie będą dobrze przygotowani do wyzwań współczesnego świata. Tylko poprzez tę bliską współpracę możliwe będzie stworzenie programów nauczania, które adekwatnie odpowiadają na wyzwania dla biznesu i nauki. Wspólnymi siłami uczelnie i biznes mogą stworzyć innowacyjne programy nauczania, które nie tylko odpowiadają na aktualne potrzeby rynku pracy, lecz również antycypują nadchodzące wyzwania. dzięki temu przyszli inżynierowie zdobędą solidne fundamenty do budowania nowoczesnego społeczeństwa.